ChatGPT – Ngôn Ngữ AI

ChatGPT apk 1.1 for Android

Mô tả của ứng dụng

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tự nhiên lớn được huấn luyện bởi OpenAI. Nó được xây dựng dựa trên kiến trúc transformer và được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu văn bản để có khả năng trả lời các câu hỏi, tương tác với con người, hoặc sản xuất văn bản tự động. ChatGPT được xem là một trong những mô hình ngôn ngữ tự nhiên mạnh nhất hiện nay.

ChatGPT 1.1 Cập nhật

2023-03-12